Zeer geacht lid,

Hierbij nodigt het bestuur van Arya Samaj Nederland (ASAN) u vriendelijk uit ter bijwoning van de
bijzondere Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze vereniging. Deze ALV is uitgeschreven ter
behandeling en goedkeuring van de herziene concept Statuten die voorgelegd zijn aan de notaris.

De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op:

Datum: zondag 29 januari 2023
Tijd: 13.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur
Plaats: ASAN gebouw, 1e Van der Kunstraat 75 – Den Haag

De agenda van deze ALV ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Behandeling ALV-notulen d.d. 25 september 2022 (ter plekke uitgedeeld)
4. Behandeling van de herziene concept Statuten
5. Goedkeuring van de herziene concept Statuten
6. Vervolg van de procedure tot herziening van de StatutenV
7. Rondvraag en sluiting

 

Leden krijgen in deze uitnodiging een code aangeleverd, waarmee de herziene concept Statuten en het
document waarin puntsgewijs de wijzigingen aangegeven zijn, vanaf 10 januari 2023 op de website
geraadpleegd kunnen worden. Deze code is vertrouwelijk en mag niet aan derden worden doorgegeven.

Stemgerechtigden (leden die voldaan hebben aan de contributieplicht tot en met het jaar 2022; (zie ook
artikel 10+20 van de statuten) kunnen hun stem uitbrengen ter goedkeuring van de concept
documenten.
Mocht u (stemgerechtigde) geen digitale mogelijkheid hebben, dan kunt u de concept documenten inzien
op het secretariaat van ASAN of een papieren exemplaar ophalen tegen een kleine vergoeding van
€ 1,00. Dit kan op afspraak:

Dinsdagen 17 en 24 januari 2023 van 13.00 – 19.00 uur
Donderdagen 19 en 26 januari 2023 van 13.00 – 18.00 uur

U wordt verzocht vooraf een afspraak te maken op telefoon: 070-3451652.
Stemgerechtigden die niet in persoon aanwezig kunnen zijn, kunnen aan een ander stemgerechtigd lid
een schriftelijke machtiging afgeven met datum en handtekening. Een geldig ID-bewijs wordt gelijk
geverifieerd (1 machtiging per lid).