Zeer geacht lid,

Hierbij nodigt het bestuur van Arya Samaj Nederland (ASAN) u vriendelijk uit ter bijwoning van de
Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze vereniging.

De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op:

Datum: zondag 17 december 2023
Tijd: 13.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur
Plaats: ASAN gebouw, 1e Van der Kunstraat 75 – Den Haag

De agenda van deze ALV ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Behandeling notulen bijzondere ALV d.d. 19-02-2023 (wordt ter plekke uitgedeeld)
4. Behandeling concept-jaarverslag 2022: sociaal gedeelte en financiële verantwoording
5. Verslag Kaskommissie: bevindingen en besluit over de financiële verantwoording 2022
6. Reglement voor de Verenigingsraad volgens huidige statuten
7. W.v.t.t.k.
8. Rondvraag
9. Sluiting

Leden krijgen in deze uitnodiging een code aangeleverd, waarmee de herziene concept Statuten en het
document waarin puntsgewijs de wijzigingen aangegeven zijn, vanaf 11 december 2023 op de website
geraadpleegd kunnen worden. Deze code is vertrouwelijk en mag niet aan derden worden doorgegeven.

Stemgerechtigden (leden die voldaan hebben aan de contributieplicht tot en met het jaar 2023; (zie ook
artikel 10+20 van de statuten) kunnen hun stem uitbrengen ter goedkeuring van de concept
documenten.
Mocht u (stemgerechtigde) geen digitale mogelijkheid hebben, dan kunt u de concept documenten inzien
op het secretariaat van ASAN of een papieren exemplaar ophalen tegen een kleine vergoeding van
€ 2,00. Dit kan op afspraak:

Dinsdag 12 december 2023 van 13.00 – 17.00 uur
Donderdag 14 december 2023 van 13.00 – 17.00 uur
Vrijdag 15 december 2023 van 13.00 – 17.00

U wordt verzocht vooraf een afspraak te maken op telefoon: 070-3451652.
Stemgerechtigden die niet in persoon aanwezig kunnen zijn, kunnen aan een ander stemgerechtigd lid
een schriftelijke machtiging afgeven met datum en handtekening. Een geldig ID-bewijs wordt gelijk
geverifieerd (1 machtiging per lid).